Slapukų informacija
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Administracinė informacija

Rodyti viską

Nuostatai

Valstybės kontrolės savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais.

Institucijos paskirtis

Valstybės kontrolė yra Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga aukščiausioji audito institucija. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius prižiūri, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, skatina teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui, stebi, kaip laikomasi Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytų taisyklių ir kaip vykdomos užduotys, užtikrinti viešųjų finansų skaidrumą ir atskaitomybę.

Institucijos kompetencija

Valstybės kontrolė atlieka valstybinį auditą, biudžeto politikos kontrolę ir kitą veiklą, kuria siekia tinkamai įgyvendinti jai pavestus uždavinius. 

Valstybės kontrolė, atlieka trijų tipų valstybinį auditą:  

 • Finansinį auditą – kai vertina audituojamo subjekto metinių (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir pareiškia nepriklausomą auditoriaus nuomonę.
 • Veiklos auditą – kai vertina audituojamo subjekto veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu. 
 • Atitikties auditą – kai vertina audituojamo subjekto veiklos atitiktį teisės aktų ir (ar) kitiems reikalavimams ir gali pareikšti nepriklausomą auditoriaus nuomonę.

Siekiant audituojamo (-ų) subjekto (-ų) veiklos gerinimo ir naudos visuomenei didinimo, valstybinių auditų rezultatų pagrindu, formuluoti siūlymai – rekomendacijos, audito metu nustatytoms problemoms išspręsti. 

Kiekvienais metais Valstybės kontrolė Lietuvos Respublikos Seimui teikia:

 • valstybinio audito išvadą ir valstybinio audito ataskaitą dėl valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
 • valstybinio audito išvadą ir valstybinio audito ataskaitą dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio; 
 • valstybinio audito išvadą ir valstybinio audito ataskaitą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
 • valstybinio audito išvadas ir valstybinio audito ataskaitas dėl valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Seimas, ataskaitų rinkinių;
 • valstybinio audito išvadą ir valstybinio audito ataskaitą dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio.

Valstybės kontrolė, kaip aukščiausioji audito institucija, gali atlikti ir Lietuvos banko veiklos auditą, išskyrus Europos centrinių bankų sistemos ir Eurosistemos uždavinių vykdymą, nepažeisdama Lietuvos banko nepriklausomų išorės auditorių veiklos.

Valstybės kontrolė, kaip aukščiausioji audito institucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, kituose teisės aktuose nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos finansinės paramos auditus ir teikia atitinkamoms institucijoms šių auditų dokumentus.

Valstybės kontrolė, atlikdama Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytas biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas, teikia Seimui:

 • išvadą dėl praėjusių metų struktūrinio postūmio užduoties neįvykdymo priežasčių pagrįstumo ir priemonių šiai užduočiai įvykdyti tinkamumo;
 • išvadą dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir šiai užduočiai įvykdyti reikalingų papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio;
 • išvadą dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo;
 • išvadą dėl susidariusios arba numatomos padėties atitikties išskirtinių aplinkybių sąvokai pagal 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1175/2011, nuostatas;
 • išvadą dėl Vyriausybės pasiūlytų tvirtinti Seimui struktūrinio postūmio užduočių ir priemonių šioms užduotims įvykdyti gairių atitikties Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems reikalavimams dėl vidutinio laikotarpio tikslo pasiekimo laiko;
 • Lietuvos stabilumo programos vertinimo ataskaitą.

Valstybės kontrolė, kaip aukščiausioji audito institucija, valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka atlieka savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atlikto audito išorinę peržiūrą.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos departamentas

Planavimo dokumentai

Valstybės kontrolės strategija 2025

Tai pagrindinis Valstybės kontrolės – aukščiausiosios audito institucijos – veiklos vystymo ilgalaikio planavimo dokumentas, apibrėžiantis institucijos misiją, viziją, vertybes, strateginį tikslą ir kryptis jo įgyvendinimui bei rodiklius.

Strateginis veiklos planas

Tai trejų metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, kurį Valstybės kontrolė rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika ir kuriuo remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai Valstybės kontrolės veiklai vykdyti.

2024 metų veiklos planas

Tai planas, kuriame numatomi pagrindiniai Valstybės kontrolės 2024 metais suplanuoti darbai – finansiniai, atitikties, veiklos auditai ir vertinimai, ES investicijų auditai, išvados atliekant biudžeto stebėsenos institucijos funkcijas ir kiti darbai.

Už informaciją atsakingas Strateginio valdymo departamentas

Paskatinimai ir apdovanojimai

SKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI 2024 m.
  
Paskatinimo ar apdovanojimo tipas Skatinimo ar apdovanojimo priežastis Darbuotojų skaičius
  I ketv.
Skatinimas už lojalumą (Valstybės kontrolės lojalumo ženkleliai ar atminimo suvenyrai su Valstybės kontrolės simbolika) 5, 10, 20 ir 30 darbo metų Valstybės kontrolėje sukaktys 14
Valstybės kontrolės atminimo medalis Už ilgametį ir sąžiningą darbą, nutraukiant darbo sutartį -
Už nuopelnus Valstybės kontrolei -
Valstybės kontrolieriaus padėka Už nepriekaištingą pareigų atlikimą Valstybės kontrolės įsteigimo jubiliejaus ar kita institucijai reikšminga proga -
Už nepriekaištingą pareigų atlikimą nutraukiant darbo sutartį -
Vienkartinė piniginė išmoka Už didelio masto sudėtingus ir reikšmingus valstybei ir visuomenei valstybinius auditus -
Už Valstybės kontrolės veiklai reikšmingus rezultatus 1
Už Valstybės kontrolės veiklai reikšmingus rezultatus, įvertinus darbuotojo metinę veiklą 6
 

Už informaciją atsakingas Personalo departamentas 

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Einančių vienarūšes pareigas skaičius Vidutinis darbo užmokestis
(EUR)
  2023 m. 2024 m. 
I ketv.
Valstybės kontrolierius 1 6672 7142
Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas, administracijos vadovas 4 6244 6696
Departamento vadovas 19 4662 4341
Valstybės kontrolės patarėjas, atitikties pareigūnas 6 4083 3830
Vyriausiasis valstybinis auditorius – metodologas 5 3496 3316
Vyriausiasis valstybinis auditorius – audito grupės vadovas, vyriausiasis ekonomistas 24 3731 3486
Vyriausiasis valstybinis auditorius, vyriausiasis valstybinis auditorius-teisininkas 39 2984 2840
Vyresnysis valstybinis auditorius, Vyresnysis valstybinis auditorius-teisininkas, vyresnysis ekonomistas 35 2467 2324
Valstybinis auditorius, ekonomistas 15 1983 1886
Valstybinio auditoriaus padėjėjas, ekonomisto padėjėjas 3 1740 1703
Vyriausiasis specialistas 31 3661 3405
Vyresnysis specialistas 11 2863 2739
Specialistas 30 2197 2143
Darbininkas 5 1271 1211
 

Už informaciją atsakingas Finansų departamentas

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Už informaciją atsakingas Finansų departamentas

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Darbo tarybos reglamentas

Darbo tarybos reglamentas

Valstybės kontrolės Darbo taryba – tai kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Valstybės kontrolės darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų Valstybės kontrolės darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų ar jų grupių.

Už informaciją atsakinga Darbo taryba

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Automobilio gamyklinė markė ir modelis Valstybinis numeris Spalva
Vilnius (centrinė būstinė)
KIA OPTIMA GEC 806 Pilka
HYUNDAI IONIQ5 EA 0273 Juoda
 

Už informaciją atsakingas Administravimo departamentas

Lėšos veiklai viešinti

Šioje skiltyje pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS)* skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Valstybės kontrolė sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Įstaigos sumokėtas lėšas viešosios informacijos rengėjams (2023 m.) galima matyti paspaudus šią nuorodą VIRSIS ir joje komandą / mygtuką Formuoti ataskaitą.

* 2023 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kurioje šios sistemos naudotojas galės viešai ir neatlygintinai ieškoti, peržiūrėti, analizuoti Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus Lietuvos Respublikoje registruotų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų), t. y. žiniasklaidos priemonių, leidėjų, reklamos, viešųjų ryšių agentūrų, nepriklausomų kūrėjų ir kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, duomenis.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos departamentas

Konsultavimasis su visuomene

Šiuo metu vykdomų ar numatomų konsultavimųsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais nėra.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos departamentas

ISO 9001 standartas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus
2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-99
2021 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. VE-214 redakcija

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS KOKYBĖS POLITIKA

Valstybės kontrolė yra aukščiausioji valstybinio audito institucija, prižiūrinti, ar teisėtai valdomos ir naudojamos valstybės lėšos ir turtas bei kaip vykdomas valstybės biudžetas, stebinti kaip laikomasi fiskalinės drausmės taisyklių ir vykdomos užduotys.
 
Valstybės kontrolės strategija pagrįsta 12-ojo INTOSAI-P principais, numatančiais kompetencijos ir kokybės siekimą teikiant paslaugas1, efektyviai vykdomus veiklos procesus, užtikrinančius kokybišką rezultatą, atitinkantį tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų, Europos Sąjungos nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklo ir kokybės vadybos (ISO9001) standartų keliamus reikalavimus ir gerąją praktiką. Įgyvendindami teisės aktuose numatytas funkcijas, Valstybės kontrolės vadovybė ir darbuotojai vadovaujasi AAI keliamais 130-ojo TAAIS Etikos kodekso apibrėžto elgsenos standarto reikalavimais ir vertybėmis.

STRATEGINIS TIKSLAS – mūsų rezultatai naudojami priimant svarbius šaliai sprendimus.

STRATEGINĖS KRYPTYS: 

 • Aktualūs, kokybiški ir laiku pateikiami rezultatai, kuriantys teigiamą pokytį valstybei ir visuomenei;
 • Efektyvi, skaitmenizuota ir darni veikla, rodanti pažangų organizacijos valdymo pavyzdį; Profesionali, bendradarbiaujanti atvirai ir etiškai komanda.

VEIKLOS PRINCIPAI IR VERTYBĖS: 

 • Etiškas elgesys – esame sąžiningi, objektyvūs ir nešališki, santykius su suinteresuotomis šalimis grindžiame pagarba ir abipusiu pasitikėjimu;
 • Profesionalumas – pasitelkę gerąją praktiką, nuolat tobulėdami, teikiame nuomonę, išvadas ir rekomendacijas tik surinktų įrodymų pagrindu;
 • Bendradarbiavimas – veikdami kartu, dalydamiesi savo žiniomis ir patirtimi, padedame vieni kitiems siekti bendro tikslo;
 • Novatoriškumas – esame smalsūs ir drąsūs ieškodami, atrasdami, išbandydami ir pritaikydami. 

AAI veikia sukurta ir palaikoma kokybės kontrolės sistema, apimanti visą institucijos darbą, kaip numato 140-asis TAAIS „AAI kokybės kontrolė“. AAI strategija įtvirtina pagrindinį AAI keliamą reikalavimą siekti kokybės visame darbe, kad politinės, ekonominės ir kitos aplinkybės nekeltų pavojaus atlikto darbo kokybei. Įdiegta veiksminga kokybės kontrolės sistema padeda nuolatos teikti aukštos kokybės audito ir kitas paslaugas. Priimant sprendimus ir nustatant organizacijos veiklos principus, rizikos toleravimo lygis vertinamas kokybės požiūriu. 

VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA

 • Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą;
 • Tinkamai ir efektyviai vykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas;
 • Palaikyti abipusį ryšį su susijusiomis šalimis;
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams būti nepriklausomiems ir nesaistomiems jokiais ryšiais, galinčiais turėti įtakos darbuotojų sprendimams ir besąlygiškai reikalauti iš jų šių sąlygų laikymosi;
 • Didinti darbuotojų motyvaciją siekti kuo didesnio veiklos rezultatyvumo ir efektyvumo gerinant darbo sąlygas ir vidinę komunikaciją;
 • Didinti darbuotojų kompetenciją užtikrinant nuolatinio tobulinimosi galimybes. 

DARBUOTOJAI ĮSIPAREIGOJA 

 • Nuolat analizuoti ir gerinti savo veiklos ir kokybės sistemos rezultatyvumą;
 • Tinkamai įgyvendinti kokybės vadybos sistemos vidinių ir išorinių teisės aktų ir standartų reikalavimus.
 • Valstybės kontrolėje įdiegta kokybės vadybos sistema (ISO9001 serijos standartas) padeda efektyviau atlikti Valstybės kontrolės vidaus kontrolės analizę ir vertinimą susiejant su COSO reikalavimais, nes Valstybės kontrolės veikla apibrėžiama vykdomų procesų pagrindu. Kokybės vadybos sistemos dalyvių atsakomybės atliekant Valstybės kontrolės vidaus kontrolės analizę ir vertinimą atskleidžiamos vidaus kontrolės apraše.


 1 12-ojo INTOSAI-P 11 principas. Kompetencijos ir kokybės siekimas teikiant paslaugas. 


ISO 9001 standartą atitinkančių veiklos procesų žemėlapis

Iliustracijoje Valstybės kontrolės procesų žemėlapis