Slapukų informacija

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Administracinė informacija

Rodyti viską

Nuostatai

Valstybės kontrolės savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais.

Institucijos paskirtis

Valstybės kontrolė yra Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga aukščiausioji audito institucija. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius prižiūri, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, skatina teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui, stebi, kaip laikomasi Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytų taisyklių ir kaip vykdomos užduotys, užtikrinti viešųjų finansų skaidrumą ir atskaitomybę.

Institucijos kompetencija

Valstybės kontrolė atlieka valstybinį auditą, biudžeto politikos kontrolę ir kitą veiklą, kuria siekia tinkamai įgyvendinti jai pavestus uždavinius. 

Valstybės kontrolė, atlieka trijų tipų valstybinį auditą:  

 • Finansinį auditą – kai vertina audituojamo subjekto metinių (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir pareiškia nepriklausomą auditoriaus nuomonę.
 • Veiklos auditą – kai vertina audituojamo subjekto veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu. 
 • Atitikties auditą – kai vertina audituojamo subjekto veiklos atitiktį teisės aktų ir (ar) kitiems reikalavimams ir gali pareikšti nepriklausomą auditoriaus nuomonę.

Siekiant audituojamo (-ų) subjekto (-ų) veiklos gerinimo ir naudos visuomenei didinimo, valstybinių auditų rezultatų pagrindu, formuluoti siūlymai – rekomendacijos, audito metu nustatytoms problemoms išspręsti. 

Kiekvienais metais Valstybės kontrolė Lietuvos Respublikos Seimui teikia:

 • valstybinio audito išvadą ir valstybinio audito ataskaitą dėl valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
 • valstybinio audito išvadą ir valstybinio audito ataskaitą dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio; 
 • valstybinio audito išvadą ir valstybinio audito ataskaitą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
 • valstybinio audito išvadas ir valstybinio audito ataskaitas dėl valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Seimas, ataskaitų rinkinių;
 • valstybinio audito išvadą ir valstybinio audito ataskaitą dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio.

Valstybės kontrolė, kaip aukščiausioji audito institucija, gali atlikti ir Lietuvos banko veiklos auditą, išskyrus Europos centrinių bankų sistemos ir Eurosistemos uždavinių vykdymą, nepažeisdama Lietuvos banko nepriklausomų išorės auditorių veiklos.

Valstybės kontrolė, kaip aukščiausioji audito institucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, kituose teisės aktuose nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos finansinės paramos auditus ir teikia atitinkamoms institucijoms šių auditų dokumentus.

Valstybės kontrolė, atlikdama Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytas biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas, teikia Seimui:

 • išvadą dėl praėjusių metų struktūrinio postūmio užduoties neįvykdymo priežasčių pagrįstumo ir priemonių šiai užduočiai įvykdyti tinkamumo;
 • išvadą dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir šiai užduočiai įvykdyti reikalingų papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio;
 • išvadą dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo;
 • išvadą dėl susidariusios arba numatomos padėties atitikties išskirtinių aplinkybių sąvokai pagal 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1175/2011, nuostatas;
 • išvadą dėl Vyriausybės pasiūlytų tvirtinti Seimui struktūrinio postūmio užduočių ir priemonių šioms užduotims įvykdyti gairių atitikties Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems reikalavimams dėl vidutinio laikotarpio tikslo pasiekimo laiko;
 • Lietuvos stabilumo programos vertinimo ataskaitą.

Valstybės kontrolė, kaip aukščiausioji audito institucija, valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka atlieka savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atlikto audito išorinę peržiūrą.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos departamentas

Planavimo dokumentai

Valstybės kontrolės strategija 2025

Tai pagrindinis Valstybės kontrolės – Aukščiausiosios audito institucijos – veiklos vystymo ilgalaikio planavimo dokumentas, apibrėžiantis institucijos misiją, viziją, vertybes, strateginį tikslą ir kryptis jo įgyvendinimui bei rodiklius.

Strateginis veiklos planas

Tai trijų metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, kurį Valstybės kontrolė rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika ir kuriuo remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai Valstybės kontrolės veiklai vykdyti.

2023 metų veiklos planas

Tai planas, kuriame numatomi pagrindiniai Valstybės kontrolės 2023 metais suplanuoti darbai – finansiniai (teisėtumo), veiklos ir ES investicijų auditai, išvados atliekant biudžeto stebėsenos institucijos funkcijas bei kiti darbai.

Už informaciją atsakingas Strateginio valdymo departamentas

Paskatinimai ir apdovanojimai

SKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI 2022 m.
  
Paskatinimo ar apdovanojimo tipas Skatinimo ar apdovanojimo priežastis Darbuotojų skaičius
  I ketv. II ketv. III ketv. IV
ketv.
Skatinimas už lojalumą (Valstybės kontrolės lojalumo ženkleliai ar atminimo suvenyrai su Valstybės kontrolės simbolika) 5, 10, 20 ir 30 darbo metų Valstybės kontrolėje sukaktys - 16 9 -
Valstybės kontrolės atminimo medalis Už ilgametį ir sąžiningą darbą, nutraukiant darbo sutartį 1 - 2 -
Už nuopelnus Valstybės kontrolei - - - -
Valstybės kontrolieriaus padėka Už nepriekaištingą pareigų atlikimą Valstybės kontrolės įsteigimo jubiliejaus ar kita institucijai reikšminga proga - - - -
Už nepriekaištingą pareigų atlikimą nutraukiant darbo sutartį - - - -
Vienkartinė piniginė išmoka Už didelio masto sudėtingus ir reikšmingus valstybei ir visuomenei valstybinius auditus - - 43 64
Už Valstybės kontrolės veiklai reikšmingus rezultatus 1 7 40 62
Už Valstybės kontrolės veiklai reikšmingus rezultatus, įvertinus darbuotojo metinę veiklą 35 - - -
 

Už informaciją atsakingas Personalo departamentas 

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Einančių vienarūšes pareigas skaičius Vidutinis darbo užmokestis
(EUR)
  2021 m. 2022 m. 
IV ketv.
Valstybės kontrolierius 1 6464 6512
Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas, administracijos vadovas 4 5549 5609
Departamento vadovas 18 3707 3994
Valstybės kontrolės patarėjas, atitikties pareigūnas 7 3440 3627
Vyriausiasis valstybinis auditorius – metodologas 5 2885 3015
Vyriausiasis valstybinis auditorius – audito grupės vadovas, vyriausiasis ekonomistas 25 2800 3057
Vyriausiasis valstybinis auditorius, vyriausiasis valstybinis auditorius-teisininkas 38 2277 2562
Vyresnysis valstybinis auditorius, Vyresnysis valstybinis auditorius-teisininkas, vyresnysis ekonomistas 32 2027 2096
Valstybinis auditorius, ekonomistas 20 1645 1696
Valstybinio auditoriaus padėjėjas, padėjėjas 4 1372 1369
Vyriausiasis specialistas 25 3145 3286
Vyresnysis specialistas 12 2360 2506
Specialistas 28 1958 2023
Darbininkas 5 1001 1077
 

Už informaciją atsakingas Finansų departamentas

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Už informaciją atsakingas Finansų departamentas

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Darbo tarybos reglamentas

Darbo tarybos reglamentas

Valstybės kontrolės Darbo taryba – tai kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Valstybės kontrolės darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų Valstybės kontrolės darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų ar jų grupių.

Už informaciją atsakinga Darbo taryba

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Automobilio gamyklinė markė ir modelis Valstybinis numeris Spalva
Vilnius (centrinė būstinė)
KIA OPTIMA GEC 806 Pilka
HYUNDAI IONIQ5 EA 0273 Juoda
 

Už informaciją atsakingas Administravimo departamentas

Lėšos veiklai viešinti

Informacija ruošiama.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos departamentas

Konsultavimasis su visuomene

Šiuo metu vykdomų ar numatomų konsultavimųsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais nėra.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos departamentas