Slapukų informacija

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Korupcijos prevencija

Rodyti viską

Korupcijos prevencijos programos

Valstybės kontrolė, pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu priskirtą kompetenciją nėra Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir jos įgyvendinimo tarpinstitucinio 2015–2019 metų veiklos plano priemones įgyvendinanti institucija.

Atliekant Valstybės kontrolės veiklos sričių vertinimus pagal Korupcijos prevencijos įstatyme apibrėžtus kriterijus, nenustatyta, kad organizuojant nepriklausomą valstybinį auditą, atliekant valstybinį auditą ir vykdant biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas bei valstybinio audito palaikymo ir aptarnavimo procesus, egzistuotų reali didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Minimali korupcijos pasireiškimo tikimybė yra susijusi su Konstitucijoje ir Valstybės kontrolės įstatyme įteisinta institucijos veikla ir objektyviomis veiklos sričių aplinkybėmis.

Atsižvelgiant į pagal teisės aktus nustatytas nežymias rizikas ir jų valdymą, mažą korupcijos pasireiškimo tikimybę ir teisės aktų reikalavimus, institucinė kovos su korupcija programa nerengiama.

Valstybės kontrolė 2013 metais atliko valstybinį auditą „Kaip valstybės įstaigos vykdo korupcijos prevenciją?“. Audito metu įvertinta, ar valstybės įstaigų vykdoma korupcijos prevencija užtikrina korupcijos rizikų valdymą. Siekiant pašalinti audito metu nustatytus trūkumus, Vyriausybei rekomenduota numatyti priemones, kurios užtikrintų, kad korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatytų visos ministerijos ir joms pavaldžios įstaigos. Specialiųjų tyrimų tarnybai rekomenduota parengti kovos su korupcija programų rengimo valstybės įstaigose metodiką ir numatyti, kad programoje būtina numatyti priemones visiems nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti; nustatyti aiškius, objektyvius ir pamatuojamus vertinimo kriterijus; numatyti programos veiksmingumo vertinimo tvarką. Dalis rekomendacijų įgyvendinta, kitų įgyvendinimas yra susijęs su Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimu.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Vykdant Korupcijos prevencijos įstatymą, vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka ir Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijomis, valstybės kontrolieriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-10 sudaryta Korupcijos prevencijos komisija, kurios viena iš veiklos sričių yra nustatyti ir įvertinti veiklos sritis, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, kasmet atlieka institucijos veiklos sričių kompleksinius tyrimus ir valstybės kontrolieriui pateikia savo vertinimus. Komisija sudaryta įvertinus Valstybės kontrolės vykdomas skirtingas, atskirus finansavimo šaltinius, reglamentavimą ir administravimą turinčias funkcijas. Atsižvelgiant į tai ir siekiant vertinimo objektyvumo, šios komisijos nariai nuolat rotuojami.

Data

Pavadinimas

Ataskaita

Siūlymų įgyvendinimas

2020-09-29

Korupcijos pasireiškimo tikimybės ataskaita ir išvada

Ataskaita

Įgyvendinimo ataskaita

2019-09-30

Korupcijos pasireiškimo tikimybės ataskaita ir išvada

Ataskaita

Įgyvendinimo ataskaita

2018-09-24

Korupcijos pasireiškimo tikimybės ataskaita ir išvada

Ataskaita

 

2017-09-29

Korupcijos pasireiškimo tikimybės ataskaita ir išvada

Ataskaita

 

2016-09-30

Korupcijos pasireiškimo tikimybės ataskaita ir išvada

Ataskaita

 

   
     
  

Korupcijos rizikos analizė

Specialiųjų tyrimų tarnyba Valstybės kontrolėje korupcijos rizikos nevertino ir tokių vertinimų poreikio nenustatė.

Institucinė korupcijos rizikos analizė atliekama vertinant korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Atsižvelgiant į įstatymu priskirtą kompetenciją, Valstybės kontrolė teisės aktų, kuriais numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą, projektų, kitų Korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 1 d. nurodytų visuomeninius santykius reguliuojančių teisės aktų projektų nerengia.

Institucija atlieka norminių administracinių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, kad būtų neutralizuota korupcijos apraiškų rizika pirminėje teisėkūros raidos stadijoje, formuojama teisėkūros praktika, pagrįsta sisteminėmis nepakantumo korupcijai nuostatomis ir užtikrintas korupcijos prevencijos įgyvendinimas priimant administracinius teisės aktus.

Taip pat valstybės kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 10 str. 9 p., turi teisę teikti siūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui arba Vyriausybei dėl teisės aktų tobulinimo.

Specialiųjų tyrimų tarnyba 2016 metais Seimo Antikorupcijos komisijai pateikė Antikorupcinio vertinimo išvadą dėl Valstybės kontrolės ir savivaldybės kontrolierių veiklą reglamentuojančių teisės aktų (2016 m. liepos 4 d. Nr. 4-01-5307).

Informacijos apie asmenį surinkimas

Sąrašas pareigybių, į kurias skiriant asmenį prašoma Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti informaciją pagal Korupcijos prevencijos įstatymą
   

Eil. Nr.

Padalinio pavadinimas

Pareigybių pavadinimas

1.

Vidaus audito skyrius

Skyriaus vedėjas

2.

Komunikacijos skyrius

Skyriaus vedėjas

3.

Teisės skyrius

Skyriaus vedėjas

4.

Personalo skyrius

Skyriaus vedėjas

5.

Finansų departamentas

Departamento direktorius

6.

Bendrųjų reikalų departamentas

Departamento direktorius

7.

Biudžeto politikos stebėsenos departamentas

Departamento direktorius

8.

Audito plėtros departamentas

Departamento direktorius

9.

Europos Sąjungos investicijų audito departamentas

Departamento direktorius

10.

Finansinio audito departamentas

Departamento direktorius

11.

Ekonomikos audito departamentas

Departamento direktorius

12.

Valdymo audito departamentas

Departamento direktorius

13.

Visuomenės gerovės audito departamentas

Departamento direktorius

   
     
  
  

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

 

Valstybės kontrolės korupcijos prevencijos komisija

Valstybės kontrolierius 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-10 sudarė Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės korupcijos prevencijos komisiją. Komisijos paskirtis – pagal kompetenciją koordinuoti Valstybės kontrolės veiklas korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines veiklos, šalinančios korupcijos priežastis, kryptis, užtikrinti nuoseklų priemonių, didinančių korupcijos prevencijos veiksmingumą, įgyvendinimą, kurti ir palaikyti korupcijai atsparią aplinką institucijoje.

Komisija, vykdydama jai pavestą korupcijos prevenciją ir kontrolę, vykdo šias pagrindines funkcijas:

- nustato Valstybės kontrolės veiklos sritis, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytus kriterijus;

- atlieka Valstybės kontrolės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

- gavusi iš kitų juridinių ar fizinių asmenų informaciją apie galimai padarytas Valstybės kontrolės darbuotojų korupcines veikas, preliminariai ją įvertina ir valstybės kontrolieriui pateikia išvadą, o gavusi informacijos ir apie veikas, turinčias nusikalstamos veiklos požymių, nedelsdama informuoja valstybės kontrolierių ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą;

- jeigu yra gauta pagrįstos informacijos apie tai, kad Valstybės kontrolės darbuotojas nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, atlieka tyrimą;

- rengia informaciją apie asmenis, dirbančius Valstybės kontrolėje, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais dėl jos pateikimo Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams;

- teikia valstybės kontrolieriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių institucijos veiklos srityse;

- bendradarbiauja su Valstybės kontrolės struktūriniais padaliniais, Valstybės kontrolės tarnybinės etikos komisija, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę, viešojo sektoriaus ir visuomeninėmis organizacijomis, taip pat keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti;

- valstybės kontrolieriaus pavedimu pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl institucijos planavimo dokumentų, metinės valstybinio audito programos;

- analizuoja gerąją šalies ir užsienio valstybių korupcijos prevencijos praktiką bei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus ir metodines rekomendacijas;

- atlieka kitą su korupcijos prevencija, antikorupciniu švietimu, korupcijos prevencijos priemonių diegimu, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu Valstybės kontrolėje susijusią veiklą.
 

Atmintinės

AAI atmintinės

Prašome peržiūrėti pateiktas privačių interesų deklaracijas ir pasikeitus aplinkybėms jas atnaujinti

Korupcijos prevencijos komisijos atmintinė pagal darbuotojų apklausos dėl situacijų su korupcijos apraiškomis rezultatus

Kitų institucijų atmintinės

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos parengta atmintinė, pristatymas apie nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius naujus reikalavimus deklaruojant privačius interesus.
  

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/ atsakingus asmenis

Anketa
  

Informavimas apie Valstybės kontrolės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

Visą parą galite kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba užpildžius pranešimo  formą internetu.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Generalinei prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai. Tokią prievolę nustato Lietuvos Respublikos  Korupcijos prevencijos įstatymo 10 - 1 straipsnis.

Šiai prievolei įgyvendinti Specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų, susidūrusių su korupcija, veiksmų atmintinę bei pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą. 

Institucijos darbuotojai supažindinti su pateikiama atmintine, pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma, naujo Korupcijos prevencijos įstatymo 10 - 1 straipsniu, o kilus klausimų raginami kreiptis į Korupcijos prevencijos komisiją arba Specialiųjų tyrimų tarnybą.

PRANEŠK APIE PAŽEIDIMĄ VIDINIU PRANEŠIMŲ KANALU

Vadovaujantis  Pranešėjų apsaugos įstatymu, įsigaliojusiu nuo 2019-01-01 bei Informacijos apie pažeidimus Valstybės kontrolėje teikimo, vertinimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2019-06-14 valstybės kontrolieriaus įsakymu Nr.  VE-110, yra galimybė informuoti Valstybės kontrolę apie institucijoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Pranešimus Valstybės kontrolės vidiniu pranešimu kanalu gali palikti esami ir buvę Valstybės kontrolės valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Valstybės kontrole.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Darbdaviui ir kitiems institucijos darbuotojams draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių prieš asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos, tai yra: atleisti jį iš darbo ar tarnybos, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, panaikinti teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija, arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Valstybės kontrolėje, ją gali pateikti  viešai arba vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai, atvykęs į Valstybės kontrolę (Pamėnkalnio g. 27, 01133 Vilnius);

2. paštu anksčiau nurodytu adresu;

3. elektroninio pašto adresu pranesk@vkontrole.lt

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Detalesnę informaciją ir konsultacijas gali suteikti Valstybės kontrolės Teisės skyrius: el. paštu pranesk@vkontrole.lt

DUOMENYS APIE VIDINIU PRANEŠIMŲ KANALU GAUTĄ INFORMACIJĄ

Korupcijos prevencijos komisija kartą per metus kartu su darbuotoju, administruojančiu vidinį pranešimų kanalą, apibendrina gautų pranešimų apie pažeidimus* tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir institucijos interneto svetainėje paskelbia tirtų atvejų statistinius duomenis ir jų vertinimo rezultatus.

2020 m. negauta ir nenagrinėta pranešimuose pateiktos informacijos apie galimus pažeidimus Valstybės kontrolėje.
2019 m. negauta ir nenagrinėta pranešimuose pateiktos informacijos apie galimus pažeidimus Valstybės kontrolėje.


* Pažeidimas – Valstybės kontrolėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Valstybės kontrole.

  

Kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją

Antikorupcinis švietimas, informavimas, mokymai

Valstybės kontrolės atliekami valstybiniai auditai visuomenei išryškina rizikingiausias viešojo sektoriaus sritis, kuriose ypač reikia skubių ir sisteminių permainų. Atliktų auditų rezultatai yra viešai skelbiami, prieinami visuomenei. Valstybės kontrolės pareigūnams ir darbuotojams nuolat organizuojami antikorupciniai mokymai.

Mokymai korupcijos prevencijos ir tarnybinės etikos srityse

2017-2020 m.

Metai

Korupcijos prevencijos temomis mokėsi (VK darbuotojų sk.)

Tarnybinės etikos, viešųjų ir privačių interesų derinimo temomis mokėsi (VK darbuotojų sk.)

2020

3

72

2019

4

67

2018

33

74

2017

65

-

 Mokymų temos
  

 

Metai

Mokymų temos

Dalyvių skaičius

2020

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

72

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo taikymo naujovės

3

2019

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

1

 

Sukčiavimo ir korupcijos prevencija

3

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

67

2018

Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje

2

 

Sukčiavimo ir korupcijos prevencija ESI fonduose

2

 

Korupcijos prevencija

1

 

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

1

 

Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose

27

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

74

2017

ES kova su sukčiavimu ir korupcija

5

 

,,Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 Antikorupcines vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (tapatus ISO 37001:2016) taikymas

2

 

Korupcijos prevencija

2

 

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

1

 

Kova su korupcija: teisiniai ir etiniai aspektai

55

  

   
  
  
  

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Valstybės kontrolės korupcijos rizikos valdymo vertinimus atlieka Vidaus audito skyrius pagal valstybės kontrolieriaus patvirtintą vidaus audito planą.

Valstybės kontrolieriaus įsakymu patvirtintas Valstybės kontrolės tarnybinės etikos kodeksas, kurio viena paskirčių – didinti darbuotojų atsparumą korupcijai, užkirsti kelią atsirasti ir plisti korupcijai institucijoje.

Valstybės kontrolėje veikia valstybės kontrolieriaus įsakymu sudaryta nuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės tarnybinės etikos komisija. Jos paskirtis – vertinti ir tirti informaciją apie darbuotojų galimai padarytus tarnybinės etikos pažeidimus, galimus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus, pateikti išvadas, rekomendacijas, rengti ir įgyvendinti tarnybinės etikos ir elgesio normų pažeidimų prevencijos priemones.

Valstybės kontrolės Tarnybinės etikos komisija įgyvendina jos metiniame veiklos plane numatytas priemones, kurių tikslas – skatinti tarnybinės etikos reikalavimų, profesinės etikos principų laikymąsi, darbuotojų domėjimąsi teisės normų, reglamentuojančių tarnybinę etiką, korupcijos prevenciją bei galimų viešų ir privačių interesų konfliktų sprendimą, įgyvendinimu.
  

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis korupcijos prevencijos srityje

Valstybės kontrolė, valstybinio audito metu nustačiusi nuolatinius, esminius ar visuomenės interesų pažeidimus, praneša Seimui, Vyriausybei, teisėsaugos institucijoms ir imasi kitų prevencinių priemonių, kad pažeidimai nepasikartotų (Valstybės kontrolės įstatymo 21 straipsnio 1 dalis).

Valstybės kontrolė yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimus su trimis teisėsaugos institucijomis: 

  • Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra;
  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;
  • Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos.

Pagrindiniai Valstybės kontrolės bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis tikslai korupcijos prevencijos srityje yra:

  • prisidėti prie viešojo valdymo tobulinimo;
  • sustiprinti bei sunorminti profesinį bendradarbiavimą institucijų veikloje;
  • teikti galimą ir prieinamą tarpusavio pagalbą atliekant valstybinį auditą, vykdant biudžeto politikos kontrolę, korupcijos prevenciją, atskleidžiant ir tiriant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat nustatant užsienio pareigūnų papirkimo atvejus sudarant tarptautinius verslo sandorius;
  • plėtoti bendradarbiavimą kitose veiklos srityse pagal institucijų kompetencijas.

Įgyvendindama bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis tikslus, Valstybės kontrolė:

  • informuoja teisėsaugos institucijas apie institucijos veiklos rezultatus, susijusius su jų veikla ir valstybės dalyvavimu kitose strateginės partnerystės, narystės tarptautinėse organizacijose ir bendradarbiavimo iniciatyvose, ir nedelsiant praneša apie institucijos veiklos metu pastebėtus įtarimus dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, taip pat dėl galimo užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius verslo sandorius;
  • siekia, kad institucijos veiklos metu surinkta informacija galėtų būti panaudota kaip duomenys, patvirtinantys ar paneigiantys nustatytus faktus ir (ar) įtarimus dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;
  • teikia teisėsaugos institucijoms turimą informaciją apie institucijos veiklos metu pastebėtas teisinio reguliavimo spragas, jei jos gali sudaryti ar galbūt sudaro sąlygas korupcijai pasireikšti.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdo:

1)  Vyriausybė (užtikrina korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ministerijose ir jai pavaldžiose įstaigose; numato veiksmingam korupcijos prevencijos įgyvendinimui būtinas lėšas; dalyvaujant Specialiųjų tyrimų tarnybai, rengia Nacionalinę kovos su korupcija programą ir teikia ją Seimui tvirtinti, teikia pasiūlymus dėl jos papildymo ar pakeitimo; teikia Seimui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijai įgyvendinti būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų priėmimo, pakeitimo ir papildymo);
 
2)  Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (analizuoja valstybės tarnautojų etikos problemas ir, siekdama panaikinti prielaidas viešųjų ir privačių interesų konfliktui valstybinėje tarnyboje, teikia pasiūlymus dėl kovos su korupcija programų, teisės aktų priėmimo bei tobulinimo; teikia pasiūlymus Seimui, kitoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms dėl Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimo; apibendrina įvairių sričių teisės normų, nustatančių tarnybinės etikos reikalavimus, taikymą ir dalyvauja jas rengiant bei kodifikuojant; kartu su kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis įgyvendina jai pavestas korupcijos prevencijos priemones;).
 
3)  Specialiųjų tyrimų tarnyba (dalyvauja Vyriausybei rengiant Nacionalinę kovos su korupcija programą, teikia pasiūlymus dėl jos papildymo ar pakeitimo; Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijai įgyvendinti būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų priėmimo, pakeitimo ar papildymo; dalyvauja Vyriausybei vykdant valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos koordinavimo bei kontrolės korupcijos prevencijos srityje funkcijas; kartu su kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis įgyvendina korupcijos prevencijos priemones ir Nacionalinę kovos su korupcija programą);
 
4) kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos (turi teisę: teisės aktų nustatyta tvarka steigti padalinius, skirtus vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę atitinkamos valstybės ir savivaldybės bei nevalstybinės įstaigos veiklos srityje, arba paskirti asmenis, kuriems pavedama atlikti šią funkciją; teikti valstybės ar savivaldybių įstaigoms pasiūlymus korupcijos prevencijos klausimais; nustatyti priemones, skatinančias korupcijos prevencijos užtikrinimą valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinėse įstaigose; gauti iš korupcijos prevenciją vykdančių valstybės ar savivaldybių įstaigų metodinę informaciją korupcijos prevencijos klausimais. Be to, privalo pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje; užtikrinti, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinėse įstaigose; pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti kovos su korupcija programas; nedelsdamos šalinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus; Vyriausybės nustatyta tvarka teikti Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams informaciją, reikalingą korupcijos rizikos analizei atlikti; nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sąlygų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms; mokyti darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais.).

Visi asmenys už korupcines nusikalstamas veikas traukiami baudžiamojon atsakomybėn. Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, už tarnybinius nusižengimus (darbo pareigų pažeidimus) traukiami atsakomybėm pagal Valstybės tarnybos įstatymą, Darbo kodeksą, kitus įstatymus ir darbo teisės normas.
 

Valstybės kontrolės strategija, valstybinio audito programos, pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Institucijos metinis veiklos planas sudaromas taip, kad būtų įgyvendintos visos įstatymais ir kitais teisės aktais Valstybės kontrolei pavestos funkcijos bei apimtos rizikingiausios viešojo sektoriaus veiklos sritys.

Viešojo sektoriaus tam tikrų sričių stebėsena, informacijos rinkimas, kaupimas ir analizė atliekama nuolatos, tai daro tam tikri valstybiniai auditoriai. Sudarant institucijos metinį veiklos planą atliekama Seimo komitetų, viešojo sektoriaus institucijų ir nevyriausybinių organizacijų apklausa, prašoma pateikti valstybės valdymo problemas, kurias sprendžiant būtų galima prisidėti prie efektyvesnio, rezultatyvesnio ir teisėto valstybės turto ir finansų valdymo. Identifikuotos viešojo sektoriaus valdymo problemos vertinamos ir reitinguojamos atsižvelgiant į jų svarbą valstybės strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimui, įvertinant rizikos mastą valdomų lėšų ir turto dydžiu, rizikos aktualumą ir galimybę ją išnagrinėti, pasitelkus profesinį vertinimą. Atrenkant konkrečias temas, pagal kurias bus atliekami valstybiniai auditai, ypač daug dėmesio skiriama audito temoms, kurios aktualios didesnei visuomenės daliai ir yra susijusios su sisteminėmis viešojo sektoriaus problemomis.
  

Tolerancijos korupcijai ir tarnybinės etikos pažeidimams indekso tyrimai

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri. Aukščiausioji audito institucija (AAI) puoselėja nepriekaištingą reputaciją, siekia didinti visuomenės pasitikėjimą ja ir visu viešuoju sektoriumi bei suteiktų įgaliojimų ribose užkirsti kelią bet kokioms korupcijos apraiškoms. Valstybės kontrolės Korupcijos prevencijos komisija ir Tarnybinės etikos komisija, siekdamos nulinės tolerancijos korupcijai ir tarnybinės etikos pažeidimams, pasiūlė atlikti situacijos analizę apie institucijos darbuotojų bendrą požiūrį į korupciją ir tarnybinės etikos pažeidimus, kiek plačiai paplitę šie reiškiniai ir kokia darbuotojų nuomonė apie korupcinio pobūdžio apraiškas ir tarnybinės etikos pažeidimus. Pasirėmus STT metodine pagalba kuriant antikorupcinę aplinką ir atsižvelgiant į gerąją kitų viešojo sektoriaus institucijų praktiką, 2018 metais buvo atlikta pirmoji anoniminė Valstybės kontrolės darbuotojų apklausa, kurią planuojama atlikti kasmet.

2018 metų tolerancijos korupcijai ir tarnybinės etikos pažeidimams apklausos apibendrinimas.

2019 metų tolerancijos korupcijai ir tarnybinės etikos pažeidimams apklausos apibendrinimas.