Slapukų informacija

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

valstybės kontrolieriaus

2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. VE-156

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO VALSTYBĖS KONTROLĖJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidaus kontrolės įgyvendinimo Valstybės kontrolėje tvarkos apraše (toliau – Aprašas) detalizuojamas Valstybės kontrolės vidaus kontrolės politikos turinys, įvardijami vidaus kontrolės tikslai, dalyviai ir reglamentuojama informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Valstybės kontrolėje teikimo tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.

II SKYRIUS

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

3. Vidaus kontrolės politika paremta Valstybės kontrolės veiklos rizikos (toliau – rizika) valdymu ir kokybės vadybos sistema, atsižvelgiant į institucijos veiklos ypatumus ir pritaikant vidaus kontrolės politiką Valstybės kontrolei, vadovaujantis Įstatyme ir Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 (toliau – finansų ministro įsakymas), keliamais reikalavimais dėl vidaus kontrolės politikos. Rizika valdoma, nustatant jos veiksnius ir parenkant vidaus kontrolės priemones jiems valdyti.

4. Valstybės kontrolieriaus nustatomos ir tvirtinamos vidaus kontrolės politikos turinys, struktūra ir atsakomybės paskirstymas atskleidžiamas šio Aprašo priede.

5. Atsižvelgiant į nuolat kintančias Valstybės kontrolės ekonomines, reguliavimo ir veiklos sąlygas, rizikos valdymas atliekamas nuolat ir (arba) periodiškai. Dėl šios priežasties vidaus kontrolės politikos turinys nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas.

III SKYRIUS

VIDAUS KONTROLĖ

PIRMASIS SKIRSNIS

VIDAUS KONTROLĖS TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

6. Valstybės kontrolierius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose numatytų tikslų, kuria vidaus kontrolę pagal vidaus kontrolės tikslus, nustatytus Įstatyme.

7. Siekiant vidaus kontrolės tikslų, kuriama ir užtikrinama veiksminga vidaus kontrolė, kurios dalis yra finansų kontrolė. Finansų kontrolė Valstybės kontrolėje atliekama vadovaujantis valstybės kontrolieriaus patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis.

8. Vidaus kontrolė Valstybės kontrolėje įgyvendinama atsižvelgiant į Valstybės kontrolės veiklos ypatumus (kuriuos lemia jos organizacinė struktūra, dydis, reguliavimo lygis, rizika, veiklos aplinka, sudėtingumas, veiklos sritis ir kiti ypatumai), laikantis vidaus kontrolės principų, apimant vidaus kontrolės elementus, nustatant valstybės kontrolieriaus, vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų ir vidaus auditorių pareigas, integruojant vidaus kontrolę į Valstybės kontrolės veiklą, apimant pagrindinius valdymo procesus (planavimą, atlikimą ir stebėseną) ir institucijoje veikiančią kokybės vadybos sistemą, nuolat tobulinant ir keičiant vidaus kontrolę, atsižvelgiant į pokyčius.

ANTRASIS SKIRSNIS

VIDAUS KONTROLĖS PRINCIPAI

9. Valstybės kontrolierius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose Valstybės kontrolei numatytų tikslų, įgyvendina vidaus kontrolę laikydamasis vidaus kontrolės principų, nustatytų Įstatyme.

TREČIASIS SKIRSNIS

VIDAUS KONTROLĖS ELEMENTAI

10. Vidaus kontrolė reglamentuojama nustatant Valstybės kontrolės tikslus, organizacinę struktūrą, veiklos sritis ir procedūras (pavyzdžiui: struktūrinėse schemose, politikose, tvarkų aprašuose, taisyklėse ir kituose dokumentuose).

11. Valstybės kontrolierius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose Valstybės kontrolei numatytų tikslų, įgyvendina vidaus kontrolę, apimančią vidaus kontrolės elementus, nustatytus Įstatyme.

12. Kontrolės aplinka apima organizacinę struktūrą (detalizuojamą pareigybių sąraše, padalinių nuostatuose ir darbuotojų pareigybių aprašymuose); personalo valdymo politiką ir praktiką; kompetenciją; profesinio elgesio principus ir taisykles; kt.

13. Rizikos valdymas apima rizikos veiksnių nustatymą; rizikos veiksnių analizę ir vertinimą; toleruojamos rizikos nustatymą; reagavimo į riziką numatymą (rizikos valdymo būdų parinkimą).

Atliekant korupcijos prevencijos veiklą, Valstybės kontrolėje Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta tvarka atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas.

14. Kontrolės veikla apima kontrolės priemonių parinkimą ir tobulinimą; technologijų naudojimą; politikų ir procedūrų taikymą.

Valstybės kontrolės veikla organizuojama taip, kad būtų tinkamai atskirtos darbuotojų funkcijos, stengiantis užtikrinti galimų interesų konfliktų, sukčiavimo, korupcijos apraiškų, tyčinių klaidų bei kitų neteisėtų veikų pasireiškimų tikimybės sumažinimą ir (arba) fiksavimą laiku.

15. Informavimas ir komunikacija įgyvendinami laikantis institucijos reputacijos valdymo politikos ir apima informacijos naudojimą; vidaus ir išorės komunikacijas.

Siekiant užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą ir su tuo susijusių teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymą, asmens duomenys Valstybės kontrolėje yra tvarkomi valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka.

16. Stebėsena apima nuolatinę stebėseną kasdien ir (ar) periodinius vertinimus, atliekamus vidaus auditorių ir kitų Valstybės kontrolės išorės audito vykdytojų bei veiklos vertintojų; trūkumų vertinimą ir pranešimą apie juos.

Valstybės kontrolėje sudarytos galimybės apie galimus trūkumus ir (ar) įtarimus, ypač susijusius su korupcija ir sukčiavimu, pranešti anonimiškai ir užtikrinama pranešėjo apsauga. Nustačius tam tikrus neatitikimus, pažeidimus, sukčiavimo ar korupcijos atvejus ir kitokius faktus, liudijančius apie vidaus kontrolės sistemos trūkumus, ir kai tai nėra reglamentuota kituose vidiniuose teisės aktuose, valstybės kontrolieriaus sprendimu gali būti atliekami konkretūs vertinimai, patikrinimai.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VIDAUS KONTROLĖS DALYVIAI

17. Vidaus kontrolės dalyviai ir jų kompetencija nustatyta Įstatyme.

18. Valstybės kontrolierius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose Valstybės kontrolei numatytų tikslų, organizuoja vidaus kontrolės kūrimą ir įgyvendinimą Valstybės kontrolėje.

19. Vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekantys darbuotojai (Valstybės kontrolės procesų valdytojai) prižiūri vidaus kontrolės įgyvendinimą Valstybės kontrolėje ir jos atitiktį valstybės kontrolieriaus nustatytai vidaus kontrolės politikai, atlikdami nuolatinę stebėseną, apimančią kiekvieną vidaus kontrolės elementą. Jie teikia valstybės kontrolieriui informaciją apie vidaus kontrolės ir rizikos valdymą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius.

20. Vidaus auditoriai, atlikdami vidaus auditą, tiria ir vertina vidaus kontrolę ir teikia valstybės kontrolieriui rekomendacijas dėl vidaus kontrolės tobulinimo.

IV SKYRIUS

VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ IR VERTINIMAS

21. Valstybės kontrolierius užtikrina, kad kiekvienais metais būtų atliekama vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus, kurios metu būtų įvertinami Valstybės kontrolės veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams (ar vidaus kontrolė įgyvendinama pagal Valstybės kontrolės nustatytą vidaus kontrolės politiką ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos sąlygas), vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų pateikta informacija, vidaus ir kitų auditų bei vertinimų rezultatai ir numatomos vidaus kontrolės tobulinimo priemonės.

22. Atlikus vidaus kontrolės analizę ir vertinimą, valstybės kontrolierius gali siūlyti vidaus audito tarnybai atlikti tam tikrų Valstybės kontrolės veiklos sričių vidaus auditą.

23. Vidaus kontrolė nuolat tobulinama, atsižvelgiant į vidaus kontrolės analizės ir vertinimo rezultatus (pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus).

24. Valstybės kontrolėje įdiegta kokybės vadybos sistema (ISO9001 serijos standartas) padeda efektyviau atlikti Valstybės kontrolės vidaus kontrolės analizę ir vertinimą, nes Valstybės kontrolės veikla apibrėžiama vykdomų procesų pagrindu. Kokybės vadybos sistemos dalyvių atsakomybės atliekant Valstybės kontrolės vidaus kontrolės analizę ir vertinimą atskleidžiamos šio Aprašo priede.

V SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ TEIKIMAS

25. Informacijos, kaip įgyvendinama vidaus kontrolė, apibendrinimą pagal procesų valdytojų pateiktą informaciją organizuoja vadovybės atstovas kokybei.

26. Valstybės kontrolierius kiekvienais metais iki kovo 1 dienos Finansų ministerijos rašytiniu prašymu, pateiktu ataskaitinių metų pabaigoje, teikia Finansų ministerijai finansų ministro įsakyme nurodytą informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Valstybės kontrolėje per praėjusius metus.

______________________

 

Už informaciją atsakingas Teisėtumo užtikrinimo departamentas 

Informacija atnaujinta 2021-07-01