Slapukų informacija

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

valstybės kontrolieriaus

2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. VE-141
                                                                                                              (2021 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. VE-87 redakcija)

PRAKTIKOS ATLIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių aukštųjų mokyklų (toliau – aukštoji mokykla) studentų ir asmenų, kurie darbo rinkoje yra papildomai remiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu (toliau – Užimtumo įstatymas), praktikos, atliekamos Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje (toliau – Valstybės kontrolė, institucija), tikslus ir uždavinius, bendruosius praktikos organizavimo, koordinavimo ir atlikimo reikalavimus.

2. Privalomoji profesinė studentų praktika, numatyta aukštųjų mokyklų sudarytose ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintose studijų programose, Valstybės kontrolėje atliekama vadovaujantis trišale studento praktinio mokymo sutartimi, kurią pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą pavyzdinę formą sudaro aukštoji mokykla.

3. Savanoriška praktika Valstybės kontrolėje atliekama vadovaujantis Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-573 „Dėl Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Teisę atlikti praktiką Valstybės kontrolėje turi aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) studijų studentai, taip pat antrosios pakopos (magistrantūros) studijų studentai ir kiti asmenys, kurie darbo rinkoje yra papildomai remiami vadovaujantis Užimtumo įstatymu (toliau – praktikantai).

5. Praktikantai atlikti praktiką nepriimami, jeigu jų studijų pobūdis, praktinė ar darbinė veikla neatitinka Valstybės kontrolės vykdomų funkcijų.

6. Pirmenybė atlikti praktiką teikiama aukštųjų mokyklų, su kuriomis Valstybės kontrolė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis, studentams.

7. Praktikos atlikimo laikotarpiu praktikantai teisės aktų nustatyta tvarka draudžiami sveikatos draudimu, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.

8. Valstybės kontrolėje atliekama praktika trunka ne mažiau kaip 1 mėnesį (savanoriška praktika trunka ne daugiau kaip 2 mėnesius).

 
II SKYRIUS

PRAKTIKOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

9. Praktikos tikslas - supažindinti praktikantą su Valstybės kontrolės veikla, pagrindiniais uždaviniais ir funkcijomis, ugdyti praktinius gebėjimus, sudominti institucijos vykdoma veikla ir paskatinti siekti karjeros institucijoje.

10. Praktikos uždaviniai:

10.1. gilinti bendrąsias žinias apie Valstybės kontrolę ir jos struktūrą, veiklą ir funkcijas, vietą ir vaidmenį valstybės institucijų sistemoje;

10.2. papildyti teorines žinias apie valstybinį auditą ar kitas Valstybės kontrolės veiklos sritis;

10.3. suteikti praktinių žinių ir įgūdžių, reikalingų dirbant Valstybės kontrolėje.

 
III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PRAKTIKĄ ATLIEKANČIAM PRAKTIKANTUI

11. Praktikantas praktikos metu turi:

11.1. laikytis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės darbo tvarkos taisyklių; (2021-06-08 Nr. VE-87)

11.2. vykdyti praktikos vadovo nurodymus ir praktinio mokymo užduotis;

11.3. informuoti praktikos vadovą apie negalėjimą atvykti į praktiką ir nurodyti priežastį, o laikino nedarbingumo atveju – pateikti pranešimą apie išduotą elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą ar medicininę pažymą (forma 094/a);

11.4. saugoti ir neatskleisti praktikos metu jam patikėtos ar sužinotos neviešintinos informacijos, laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas) ir neatskleisti jam patikėtų asmens duomenų, dirbti tik su tais informaciniais ištekliais, kuriuos praktikantui patikėjo praktikos vadovas;

11.5. pasirašyti įsipareigojimą saugoti asmens duomenis (toliau – įsipareigojimas) (1 priedas); (2020-11-03 Nr. VE-190)

11.6. tausoti Valstybės kontrolės turtą;

11.7. neišnešti iš Valstybės kontrolės patalpų praktikos metu jam patikėtų dokumentų (ar jų kopijų);

11.8. pasibaigus praktikai grąžinti Valstybės kontrolei visas jam suteiktas materialines vertybes (darbo priemones, leidinius, suteiktą naudotis kompiuterį ir kt.) tokios pačios būklės, kokios jie buvo išduoti.

12. Už sistemingą Aprašo 11 punkto ar praktinio mokymo, savanoriškos praktikos sutarčių pažeidimą praktika gali būti nutraukta anksčiau nustatyto termino. Personalo departamentas apie tai raštu informuoja aukštąją mokyklą (jeigu praktiką atlieka aukštosios mokyklos studentas). (2021-06-08 Nr. VE-87)

13. Praktikos metu praktikantai neįdarbinami.

14. Valstybės kontrolė neatlygina su praktika susijusių transporto, apgyvendinimo, pragyvenimo ir kitų išlaidų.

 
IV SKYRIUS

PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS

15. Praktiką institucijoje organizuoja ir koordinuoja Personalo departamentas. (2021-06-08 Nr. VE-87)

16. Apie galimybę atlikti praktiką informacija skelbiama Valstybės kontrolės interneto svetainėje bei gali būti skelbiama Valstybės kontrolės Facebook, LinkedIn paskyrose ir kt. (2020-11-03 Nr. VE-190)

17. Kreiptis į Valstybės kontrolę dėl praktikos gali studentas ir (ar) aukštoji mokykla, taip pat kiti asmenys, kurie darbo rinkoje yra papildomai remiami vadovaujantis Užimtumo įstatymu.

18. Aukštoji mokykla likus ne mažiau kaip 1 savaitei iki praktikos pradžios, gali kreiptis raštu, nurodydama studentų, pageidaujančių atlikti praktiką, skaičių, vardus, pavardes, kontaktinius duomenis, studijų programą ir kursą, pageidaujamą praktikos atlikimo laiką ir trukmę, Valstybės kontrolės padalinį (padalinius), kuriame (kuriuose) studentai norėtų atlikti praktiką.

19. Savarankiškai besikreipiantis praktikantas, likus ne mažiau kaip 1 savaitei iki praktikos pradžios Personalo departamentui pateikia: (2021-06-08 Nr. VE-87)

19.1. motyvuotą prašymą, kuriame nurodo pageidaujamą praktikos atlikimo laiką ir trukmę, Valstybės kontrolės struktūrinį padalinį, kuriame norėtų atlikti praktiką;

19.2. gyvenimo aprašymą;

19.3. dokumentą, patvirtinantį, kad praktikantas mokosi aukštojoje mokykloje ar yra baigęs studijas aukštojoje mokykloje (tik savanoriškos praktikos praktikantams).

20. Gavęs aukštosios mokyklos ar praktikanto prašymą, Personalo departamentas įvertina pateiktus dokumentus ir organizuoja struktūrinių padalinių vadovų pokalbius su praktikantais. (2021-06-08 Nr. VE-87)

21. Sprendžiant, ar priimti praktikantą atlikti praktiką Valstybės kontrolėje, atsižvelgiama į praktikanto studijų programos ir pobūdžio, praktinės ar darbinės veiklos atitiktį Valstybės kontrolės funkcijoms ir tikslams, praktikanto motyvaciją bei naudą, kurią praktikantas gali suteikti Valstybės kontrolei.

22. Struktūrinių padalinių vadovai informuoja Personalo departamentą apie praktiką atlikti pasirinktus praktikantus ir paskirtus jų praktikos vadovus. (2021-06-08 Nr. VE-87)

23. Personalo departamentas informuoja aukštąją mokyklą ir (ar) praktikantą apie praktikos atlikimo galimybes institucijoje. (2021-06-08 Nr. VE-87)

24. Ne vėliau kaip pirmą praktikos atlikimo dieną praktikantas Personalo departamentui pateikia aukštosios mokyklos atstovo ir praktikanto pasirašytos trišalės studento praktinio mokymo sutarties tris egzempliorius, o asmuo, atliekantis savanorišką praktiką, – praktikanto pasirašytą savanoriškos praktikos sutartį. (2021-06-08 Nr. VE-87)

25. Užsienio šalies aukštosios mokyklos studentas pateikia aukštosios mokyklos atstovo ir praktikanto pasirašytą laisvos formos studento praktinio mokymo sutartį ir jos oficialų vertimą į lietuvių kalbą.

26. Trišalę praktinio mokymo sutartį ar savanoriškos praktikos sutartį Valstybės kontrolės vardu pasirašo Personalo departamento vadovas. (2021-06-08 Nr. VE-87)

27. Personalo departamentas: (2021-06-08 Nr. VE-87)

27.1 koordinuoja trišalės studento praktinio mokymo sutarties pasirašymą (vienas sutarties egzempliorius lieka Valstybės kontrolėje, kiti du įteikiami praktikantui);

27.2. koordinuoja dvišalės savanoriškos praktikos sutarties pasirašymą (vienas sutarties egzempliorius lieka Valstybės kontrolėje, kitas įteikiamas praktikantui);

27.3. organizuoja praktikanto aprūpinimą būtinomis darbo priemonėmis bei darbo vieta, praėjimo kortelės išdavimą;

27.4. pirmąją praktikos dieną supažindina praktikantą su šiuo Aprašu, Valstybės kontrolės darbo tvarkos taisyklėmis, pateikia praktikantui pasirašyti įsipareigojimą, organizuoja būtiną supažindinimą (instruktavimą) darbuotojų saugos;

27.5. konsultuoja praktikantą dėl praktikos Valstybės kontrolėje atlikimo tvarkos.

28. Praktikantai praktikos laikotarpiu į Valstybės kontrolę įleidžiami pateikę praėjimo kortelę.

 
V SKYRIUS

PRAKTIKOS ATLIKIMAS

29. Praktikos vadovas turi turėti ne mažesnę kaip praktinio mokymo sutartyje nustatytą darbo Valstybės kontrolėje patirtį, o jeigu nenumatyta, – ne mažesnę kaip 1 metų darbo Valstybės kontrolėje patirtį.

30. Praktikos atlikimo metu paskirtas praktikos vadovas ir praktikos atlikimo padalinys paprastai nekeičiami.

31. Praktikos vadovas:

31.1. pirmąją praktikos atlikimo dieną supažindina praktikantą su Valstybės kontrolės veikla ir padaliniu, kuriame praktikantas atlieka praktiką, informuoja praktikantą dėl patikėtos ar sužinotos neviešintinos informacijos saugojimo ir neatskleidimo;

31.2. savanorišką praktiką atliekančiam praktikantui parengia savanoriškos praktikos atlikimo planą, suformuluoja praktinio mokymo užduotis, pateikia šioms užduotims vykdyti reikiamą dokumentaciją;

31.3. praktikos metu ir jos atlikimo vietoje kontroliuoja praktikanto elgesį ir veiklą, apie praktikanto praktikos tvarkos pažeidimus, neatvykimo į praktiką atvejus elektroniniu paštu informuoja Personalo skyrių;

31.4. prireikus parengia praktikos įvertinimą (jis įteikiamas praktikantui, o jo kopija – Personalo departamentui ), pagal aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus parengia ir pasirašo studento praktikos charakteristiką, kurioje aptaria studento praktinio mokymo užduotis ir gebėjimus jas atlikti, asmenines ir dalykines savybes. (2021-06-08 Nr. VE-87)

 
VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Visi su praktikos atlikimu susiję dokumentai saugomi institucijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Neteko galios (2021-06-08 Nr. VE-87). 

___________________________

Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje tvarkos aprašo 1 priedas.