Slapukų informacija

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Pranešimas pretendentams apie asmens duomenų tvarkymą

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

Kodas 188659229
Pamėnkalnio g. 27, V. Kudirkos g. 15, Vilnius

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašome kreiptis į
Valstybės kontrolės atitikties pareigūną el. paštu 
asmensduomenys@vkontrole.lt

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ir 14 straipsniais, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Valstybės kontrolė pretendentų į Valstybės kontrolės darbuotojo pareigas duomenis tvarko vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b ir c papunkčiais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą, ir turėdama tikslą:

 1. patikrinti, ar pretendentas atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus Valstybės kontrolės darbuotojo pareigoms eiti ar darbo funkcijoms atlikti,
 2. įvertinti ir atrinkti pretendentą į laisvą pareigybę bei jį priimti / perkelti į laimėtas pareigas,
 3. vertinimo atrankoje ar konkurse eigos fiksavimo, vertinimo kokybės, skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo,
 4. vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo) tikslu.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Iš Jūsų gauname ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas. telefono numeris, atvaizdas, pareigos, į kurias pretenduojama, informacija apie darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos duomenys (duomenys, susiję su teistumu, atsakomybės dėl darbo pareigų pažeidimų taikymo, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje ir kt.) bei kita informacija, kurią Jūs nurodote savo gyvenimo aprašyme ir kituose pateikiamuose dokumentuose.

Taip pat tvarkome šią pretendento vertinimo konkurse ar atrankoje metu gautą informaciją: pokalbio su pretendentu skaitmeninis garso įrašas, dokumentų registracijos data ir numeris, pokalbio rezultatas, praktinės užduoties rezultatas.

Pretendentui laimėjus konkursą ar atranką, tam tikrą informaciją apie Jus mes taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų:

 1. Jei darbuotojo pareigybei nustatytas specialusis reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ (toliau – specialusis leidimas) informacija apie pretendento tikrinimą dėl specialiojo leidimo suteikimo.
 2. Siekiant įvertinti pretendento patikimumą, atitiktį nepriekaištingos reputacijos reikalavimams ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, kreipiamės į kompetentingą valstybės instituciją dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytos informacijos pateikimo.
 3. Duomenis apie atleidimo priežastis iš buvusių darboviečių.

Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti pretendentų atranką arba kurie teikia mums su pretendentų vertinimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Įgyvendindami teisės aktuose numatytas pareigas, Jūsų asmens duomenis teiksime Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, ir kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti asmens duomenis.

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Valstybės kontrolė, saugodama Jūsų asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti. Užtikrinama prieigos prie asmens duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti. Prieigos teisės prie asmens duomenų naikinamos pasibaigus darbuotojo darbo teisiniams santykiams, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie asmens duomenų tampa nereikalinga, taip pat nutraukus asmens duomenų tvarkymo sutartį, sudarytą su asmens duomenų tvarkytoju, ar šiai sutarčiai nustojus galioti.

Kompiuterinės darbo vietos, tarnybinės stotys ir kita techninė įranga, kurios pagalba gali būti pasiekiami asmens duomenys, apsaugoma vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Draudžiamas ir kontroliuojamas nelegalios (neleistinos) programinės įrangos naudojimas. Kiti asmens duomenų saugos reikalavimai nustatomi ir įgyvendinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu; Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu; Bendrųjų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“; Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“ ir kt. saugą užtikrinančiais teisės aktais.

Valstybės kontrolės darbuotojai, bei atrankos ar konkurso komisijų nariai, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino atlikdami savo funkcijas.

Laikmenos su pretendentų vertinimo atrankoje ar konkurse skaitmeniniais garso įrašais, pretendentų vertinimo komisijoje protokolai ar atrankos pažymos saugomos Valstybės kontrolės administruojamuose serveriuose.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų pateiktus duomenis bei konkurso ar atrankos pokalbio ir praktinės užduoties rezultatus, garso įrašą, pretendentų vertinimo komisijoje protokolus ar atrankos pažymas – saugome vienerius metus nuo vertinimo konkurse ar atrankoje dienos. Suėjus terminui šie duomenys sunaikinami. Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo išsprendimui, apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar skundų bei esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Kokios yra Jūsų teisės tvarkant asmens duomenis?

Jūs turite šias teises:

 • teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos - www.vdai.lrv.lt).